§ 1 Ändamål

Kamratföreningen är en ideell och fristående förening med ändamål att vara en naturlig träffpunkt för före detta prippare i Göteborg, och i sin dagliga verksamhet främja ölkultur. För att fylla sitt ändamål skall föreningen bl.a.

  • arrangera regelbundna träffar.
  • stimulera god kamratskap och Prippsanda.
  • ta initiativ till annan verksamhet som främjar intresset för ölkultur.

§ 2 Medlemskap
Var och en som varit anställd på Pripps bryggeri i Göteborg och det tidigare Pripp & Lyckholms, västra regionen, kan bli medlem.
Medlemskap erhålls genom erläggande av medlemsavgift. Medlemsavgift bestäms av årsmötet och skall erläggas inom den tid som styrelsen bestämmer.
Även person som varit anställd hos entreprenör, som inhyrts av Pripp & Lyckholms västra regionen, har rätt att ansöka om medlemskap. Gäller även medlems respektive partner samt medlemmars barn över 20 år. Även vänner till tidigare Prippsanställda samt vänner till dessa vänner kan ansöka om medlemskap. Båda dessa ansökningar förutsätter fadderskap under första medlemsåret. Endast en vän eller vän till vän per år kan ansöka. Det är varje medlems ansvar att förvalta och driva klubben vidare enligt Prippklubbens syfte och ändamål. Prippklubbens styrelse tar beslut på ordinarie styrelsemöte, och bestämmer med minst 2/3 majoritet. Styrelsen kan utesluta medlem ur föreningen med minst 2/3 majoritet.

§ 3 Ekonomi
Föreningens medel består av medlemsavgifter enligt § 2. Föreningen skall också aktivt medverka till att söka ekonomiskt stöd hos medlemmar, samt möjliga bidrag hos andra givare, fonder eller stiftelser för verksamheten.

§ 4 Styrelse
Styrelsen skall bestå av en ordförande, en kassör, ytterligare fem ledamöter och två suppleanter, samtliga valda av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga funktioner. Mandattiden sträcker sig från årsmöte i två år och kommande årsmöte detta år.
Det utgår inga styrelsearvoden.
Styrelsen sammankallas av ordföranden på eget initiativ eller på begäran av minst fyra ledamöter. Den är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 5 Räkenskaper
Föreningens räkenskaper förs per kalenderår. Styrelsens förvaltning granskas av två revisorer. Dessa revisorer väljs av årsmötet. Styrelsen upprättar årligen verksamhetsberättelse och bokslut.

§ 6 Årsmöte
Årsmöte hålls före april månads utgång och på tid och plats som bestäms av styrelsen.
Motioner som skall behandlas på årsmötet måste vara styrelsen tillhanda minst 6 veckor före april månads början.
Extra föreningsmöte hålls då styrelsen eller revisor anser det befogat, eller då minst 1/10 av föreningens medlemmar, dock minst 10 stycken, så begär. Medlemmar skall kallas till möte minst 14 dagar i förväg genom kallelse. Samtidigt skall de handlingar som skall behandlas finnas tillgängliga.
Vid årsmötet gäller följande dagordning:
1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av en justeringsman att jämte mötesordförande justera protokollet.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.
6. Föredragning av revisionsberättelsen.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av ordförande och kassör.
9. Val av styrelseledamöter.
10. Val av två suppleanter.
11. Val av revisorer.
12. Val av valberedning om två personer.
13. Fastställande av medlemsavgiften för nästa kalenderår.
14. Övriga ärenden.
Varje närvarande medlem har rösträtt.
Styrelseledamöter har dock inte rösträtt vid val av revisorer och röstning om ansvarsfrihet.
Omröstning sker öppet om ej annat begäres. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.

§ 7 Stadgeändring
Stadgeändring får endast ske vid årsmöte och skall särskilt nämnas i kallelse till detta. För antagande erfordras minst 2/3 av de angivna rösterna på mötet.

§ 8 Upplösning
Beslut om föreningens upphörande eller uppgående i annan förening fattas på samma sätt som stadgeändring. Vid föreningens upphörande skall dess tillgångar överlämnas till annan sammanslutning med likartade intressen.