Vi värnar om integriteten för dem som besöker vår webbplats. Denna personuppgiftspolicy redogör för hur vi samlar in dina personuppgifter på vår webbplats eller genom våra medlemslistor hur vi skyddar sådana uppgifter, och de rättigheter du har beträffande användningen av sådana data. Vänligen läs denna personuppgiftspolicy noggrant.

VILKA VI ÄR

Denna personuppgiftspolicy gäller för vår webbplats som du besöker för närvarande Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter som samlas in via vårt medlemsregister enligt Art. 4(7) i Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) är styrelsen för Prippklubben.

VILKA UPPGIFTER SAMLAS IN OM MIG OCH HUR ANVÄNDS DE?

De personuppgifter som vi samlar in

Personuppgifter är information som identifierar dig eller som kan användas för att identifiera eller kontakta dig (”personuppgifter”). Sådana personuppgifter kan inkludera ditt namn, adress, mailadress, födelsedatum (främst för att kunna uppmärksamma högtidsdagar)

Vi samlar in personuppgifter från dig när du ansöker om medlemskap i vår förening. I alla dessa fall kommer vi endast att behandla personuppgifter som du lämnar direkt till oss eller som vi automatiskt samlar in från dig såsom anges i denna personuppgiftspolicy. Om det inte definierats i denna personuppgiftspolicy eller om du inte ger oss tillstånd att göra så, kommer vi inte att använda eller dela dina personuppgifter på annat sätt än vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

Hur vi samlar in och använder dina personuppgifter

I det följande avsnittet hittar du information om hur vi samlar in dina personuppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter och på vilken rättslig grund vi gör så. I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina uppgifter är våra legitima intressen, kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan om du behöver mer information om våra berättigade intressen. Om vi använder ditt samtycke som rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst med framtida verkan såsom beskrivs i följande eller genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Detta kommer inte att påverka behandlingen av dina personuppgifter som utförs tills återkallandet. Samma sak gäller om vi hänvisar till ditt samtycke eller våra legitima intressen i andra delar av denna personuppgiftspolicy.

.

  • Om vi skickar medlemsbrev till dig

Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig viktiga meddelanden om vår förening och nyhetsbrev.

  • Om du använder våra sociala medier

Vår webbplats har offentliga forum såsom meddelandefunktioner, anslagstavlor, foto från våra träffar.

Om du använder dessa sociala funktioner skall du vara medveten om att vi inte kan kontrollera hur andra användare av vår webbplats kan komma att använda dina uppgifter. Vi kan inte heller förhindra att du får oönskade meddelanden från andra användare. Om du vill att ett visst innehåll som skapats av dig skall tas bort från de sociala funktionerna på vår webbplats, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Alla personuppgifter som publiceras via de sociala funktionerna behandlas i syfte att kunna ge dig respektive tjänst och den rättsliga grunden är därför Art. 6(1)(b) GDPR.
SOCIALA PLUG-INS OCH ANDRA TREDJEPARTSFUNKTIONER

HUR VI DELAR OCH LÄMNAR UT PERSONUPPGIFTER

Vi kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje part, om det inte krävs enligt lag enligt Art. 6(1)(c) GDPR, om det inte krävs för ändamålet för ditt avtal enligt Art. 6(1)(b) GDPR, om inte den tredje parten fungerar som en registerförare för oss enligt Art. 28 GDPR eller om du har gett oss uttrycklig tillåtelse att göra så enligt Art. 6(1)(a) GDPR.

Om det krävs enligt gällande lagar för personuppgiftsskydd kommer vi att samla in ditt samtycke innan vi delar dina personuppgifter med andra företag. I sådana fall är den rättsliga grunden för detta Art. 6(1)(a) GDPR.

ANVÄNDS MINA PERSONUPPGIFTER FÖR NÅGRA ANDRA ÄNDAMÅL?

Utom när annat anges i denna personuppgiftspolicy kommer vi endast att använda personuppgifter för de syften som beskrivs ovan eller som på annat sätt lämnas ut vid det tillfälle när vi begär sådana uppgifter från dig. Om dina personuppgifter skulle behandlas för andra ändamål än de som sammanfattas i denna personuppgiftspolicy eller i andra syften än de för vilka dina personuppgifter ursprungligen samlats in, kommer vi att förse dig med information om det andra ändamålet och all annan relevant information som avses i denna personuppgiftspolicy.

VAD HAR JAG FÖR RÄTTIGHETER?

Du har följande rättigheter:

  • Rätt till åtkomst (Art. 15 GDPR):

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet, att begära åtkomst till de personuppgifter vi har om dig.

  • Rätt till korrigering (Art. 16 GDPR):

Du har rätt att begära korrigering av felaktiga personuppgifter.

  • Rätt till radering (Art 17 GDPR):

Du har rätt att begära radering av personuppgifter utan onödigt dröjsmål under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in, eller om du återkallar medgivande som vår behandling är baserad på enligt Art. 6(1)(a) GDPR och där det inte finns någon annan laglig grund för behandling.

  • Rätt till begränsning av behandling (Art. 18 GDPR):

Du har rätt att be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. om du tror att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga eller olagliga.

  • Rätt till dataportabilitet (Art. 20 GDPR):

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har rätten att överföra denna information till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder eller be oss att göra det.

  • Rätt att göra invändningar (Art. 21 GDPR):
Du har rätt att invända mot bearbetningen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, i synnerhet om vi behandlar dina personuppgifter på den rättsliga grunden av legitima intressen (Art. 6(1)(f) GDPR) eller om vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

 

Du kan hävda dina ovannämnda rättigheter genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

 

RÄTT ATT LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL HOS DATASKYDDSMYNDIGHETEN

Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den EU-medlemsstat där du har din stadigvarande bostad, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen om du anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot gällande lagar om personuppgiftsskydd. Detta gör du genom att kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Se ytterligare kontaktuppgifter på https://www.datainspektionen.se/.

LAGRING AV DATA

Vi lagrar dina personuppgifter och annan information för så länge som det är nödvändigt för att göra det möjligt för dig att vara medlem i vår förening. Om du har en fråga om en specifik lagringsperiod för vissa typer av personuppgifter som vi behandlar om dig, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

AUTOMATISERAT INDIVIDUELLT BESLUTSFATTANDE

Vi använder inte dina personuppgifter för att fatta beslut med rättsliga eller liknande effekter för dig baserat enbart på den automatiserade behandlingen av dina personuppgifter.

VEM KONTAKTAR JAG OM JAG HAR NÅGRA FRÅGOR OM INTEGRITET?

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller känner att vi inte följer villkoren för vår offentliggjorda personuppgiftspolicy eller tillämpliga dataskyddslagar, vänligen kontakta styrelsen för prippklubben.

ÄNDRINGAR TILL DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vi kan ändra denna personuppgiftspolicy från tid till annan. Vi kommer att publicera alla ändringar till denna personuppgiftspolicy här. Vänligen gå tillbaka till denna personuppgiftspolicy regelbundet.