Motion till Prippklubbens årsmöte 2016

 

För att kunna fortsätta att vara en kamratförening föreslår vi, Viktoria Galméus och Johan Carlberg, att ännu en förändring ska beslutas om när det gäller medlemskap i föreningen.

Vi föreslår att en utvidgning av medlemskapet görs även för vänner till medlemmar som tidigare varit Prippsanställda samt vänner till dessa vänner. Detta för att öka föreningens storlek och dess fortlevnad. Minimiålder för medlemskap föreslås vara 20 år.

Vi föreslår härmed att årsmötet antar ändring i stadgarna enligt följande:

  • 2 Medlemskap
    Var och en som varit anställd på Pripps bryggeri i Göteborg och det tidigare Pripp & Lyckholms, västra regionen, kan bli medlem.
    Medlemskap erhålls genom erläggande av medlemsavgift. Medlemsavgift bestäms av årsmötet och skall erläggas inom den tid som styrelsen bestämmer.
    Även person som varit anställd hos entreprenör, som inhyrts av Pripp & Lyckholm västra regionen, har rätt att ansöka om medlemskap. Gäller även medlems respektive partner samt medlemmars barn över 20 år. Även vänner till tidigare Prippsanställda samt vänner till dessa vänner kan ansöka om medlemskap. Båda dessa ansökningar förutsätter fadderskap under första medlemsåret. Endast en vän eller vän till vän per år kan ansöka. Det är varje medlems ansvar att förvalta och driva klubben vidare i enlighet med Prippklubbens syfte och ändamål genom ett aktivt deltagande i föreningen. Prippklubbens styrelse tar beslut på ordinarie styrelsemöte, och bestämmer med minst 2/3 majoritet. Styrelsen kan utesluta medlem ur föreningen med minst 2/3 majoritet.

Göteborg 2016-03-23Tillbaka