Nu kan du som är medlem i prippklubben söka bidrag ur Lyckhoms Fonden.

Ansökningstiden är den 1/11 – 25/11

Grund principen för utdelning är att utdelning ges pga. nedsatt
arbetsförmåga t ex. sjukdom genom att en dagersättning
fastställs efter antal sjukdagar.

Ansökan skall vara styrelsen
tillhanda senast den 17/11.
Ta kontakt med Torgny Westerlund
för ansökningsblankett.Tillbaka